^ Yukarı Dön

 

Anasayfa Doktor Çalışma Takvimi Mhrs Randevu Hastanemiz Nerede  Fotoğraf Galeri Online Lab. Sonuçları Görüş ve Öneriler  

Başhekim Mesajı

Yararlı Uygulamalar

Alo 191

Alo 140

Evde Sağlık

Akılcı Laboratuvar

Alo 171

E-Nabız

Akılcı İlaç

Organ Bağış

Bebek Dostu

Radyoloji

Radyologlar genel radyoloji, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli Doppler ultrasonografi, anjiografi gibi sadece diagnostik işlemleri değil ayrıca terapötik girişimsel işlemleri de yapabilecek bilgi ve deneyime sahiptir. Hastalar tüm teşhis ve tedavi amaçlı işlemler sırasında bir doktor gözetimindedirler.

Radyoloji departmanı “Telemedicine’’ uygulamalarını yapabilecek teknolojik altyapıya sahiptir. “Telemedicine” uygulamaları farklı ülkelerdeki merkezler arasında dijital imajların internet aracılığı ile transferini sağlamakta olup doktorlar arasında bilgi alışverişini ve konsültasyonu mümkün kılmaktadır.Radyoloji departmanı her iki hastanemizde de 2 mini-PACS sistemini uygulamaya sokmuştur. Tüm radyografik incelemeler bu sistem sayesinde dijital olarak saklanabilmekte ve intranet aracılığı ile film okuma odalarındaki iş istasyonlarına gönderilerek herhangi bir filme basılmaksızın monitörlerden değerlendirilebilmektedir.

Haftanın 7 günü, 24 saat hasta ve doktorlara hizmet veren departmanda raporlar hemen hazırlanarak tanı ve tedavi süreci hızlandırılmaktadır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 
Acıbadem Radyoloji Departmanının Acıbadem Hastanesi ve Acıbadem Hastanesi Bakırköy’de toplam 3 MR cihazı vardır. Departman yüksek teknoloji ürünü görüntüleme cihazları ile hastaların tüm MR görüntüleme ihtiyaçlarına cevap vermekte ve streslerini azaltacak sıcak bir ortam sunmaktadır. Departmanda 2 açık MR cihazı bulunmaktadır. Açık MR klostrofobik, kilolu ve çocuk hastaların incelemeleri için ideal cihazdır. En son donanım ve yazılımlara sahip Siemens 1.5 Tesla tüm vücut görüntüleme sistemi alınmış olup günümüzde ticari olarak satışa sunulan en hızlı MR cihazlarındandır. Bu cihazla tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan üç boyutlu görüntüler oluşturulabilmektedir. Yeni cihazla en son görüntüleme protokolleri kolayca uygulanabilmektedir.

Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks ve kardiyak incelemeler, meme MRG, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), fetal MRG ve fonksiyonel MRG incelemeleri yapılabilmektedir. Fonksiyonel MRG teknikleri kan oksijen düzeyine bağımlı görüntüleme (BOLD), diffüzyon ve perfüzyon MRG, MR spektroskopi ve beyin omurilik sıvısı akım analizini kapsamaktadır. Mamografi ve ultrasonun kesin tanı koyamadığı olgularda meme kanserinin tanısına yönelik meme MRG yapılabilmektedir. MRCP incelemeleri bilier ve pankreatik kanalları noninvazif olarak görüntüleyebilmekte olup hızla tanısal amaçlı ERCP incelemelerinin yerini almaktadır. Departmanda her yaştaki hastalar için anestezi kullanımını gerektiren radyolojik incelemeler uzman anestezi doktoru gözetiminde yapılabilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
BT bedenin herhangi bir bölümünün ayrıntılı kesitsel görüntüsünü oluşturabilmekte olup yumuşak doku hastalıklarından kırıklara kadar birçok hastalığın tanısında kullanılabilmektedir. Direkt grafi ve ultrasonografi gibi diğer görüntüleme yöntemlerinin açığa kavuşturamadığı durumlarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Acıbadem Radyoloji Departmanında helikal teknolojiye sahip 2 BT cihazı bulunmakta olup beyin, vertebra, toraks, abdomen, kemik ve pelvik yapılar gibi vücudun herhangi bir kesiminin spiral ya da sequential taraması yapılabilmektedir. Ayrıca cerrahi gereksinimi azaltmak ve lezyonların doku tanısı için BT eşliğinde biyopsi ve girişimsel işlemler de yapılmaktadır.


Ultrasonografi (US) ve Doppler Ultrasonografi 
Acıbadem Bakırköy ve Kadıköy hastanelerinde 5 adet ultrason cihazı bulunmakta olup tüm cihazlar en son teknolojik yeniliklere sahiptir. Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça,göz ve kranial ultrasonografi gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca transrektal US, transvajinal US ve intraoperatif US verilen hizmetler arasındadır. Bu tetkiklere ilave olarak ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler, sıvı aspirasyonları, kateter drenaj işlemleri yapılmaktadır.

Vasküler yapılar ve kan akımı renkli Doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir. Üst ve alt ekstremite artelyal ve venöz sistem renkli Doppler ultrason, portal Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler, orbital ve skrotal Doppler, jinekolojik ve obstetrik Doppler, renal arter Doppler ve graft değerlendirmesi yapılan incelemelerdendir. Bu incelemeler, konusunda oldukça deneyimli doktorlar tarafından yapılmaktadır. Koşulsuz hasta memnuniyeti departmanın ana ilkelerinden olup tetkik için başvuran hastalar aynı gün içinde randevu alabilmekte ve randevu bekleme süresi mümkün olduğu kadar kısa tutulmaktadır.

2 tane uzaktan kumandalı dijital floroskopi cihazının biri C-kolu’ na sahiptir. Mide-bağırsak sisteminin tüm çift kontrast ve bifazik incelemeleri, enterokolizis incelemesi yapılabilmektedir. Eksretuar ürografi, sistografi, voiding sistoüretrografi ve retrograd ürografi yapılabilen genitoüriner sistem incelemelerindendir. Tüm histerosalphingografiler bir kadın doğum uzmanı eşliğinde gerçekleştirilmekte olup imajlar radyologlar tarafından yorumlanmaktadır. Floroskopik incelemelerde özellikle minimal radyasyon dozu ile en kaliteli incelemenin gerçekleştirilmesine dikkat edilmektedir.

Mamografi 
Mamografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir incelemedir. Mamografi hizmetleri asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri, sterotaksik preoperatif meme işaretlemesi ve konsültasyonları içermektedir.

Cihazların teknolojik özellikleri minimum radyasyon dozu ile optimal magnifikasyon ve kompresyon tekniklerine olanak sağlamaktadır. Tarama ve tanı amaçlı mammografik incelemeler için doğru ve hızlı diagnostik hizmetler veren departmanda galaktografi , ultrason eşliğinde meme işaretlemesi, ince iğne aspirasyonu ve biyopsiler de başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Hasta merkezli bir anlayışa sahip olan departmanda çalışan tüm personel ve hekimler hastaların sağlıkları ile ilgili kaygılarının farkında olup onları rahat ettirmek için maksimum özen ve ilgiyi göstermektedirler.

Girişimsel İşlemler 
Girişimsel radyoloji hızla gelişen bir tıp dalı olup minimal girişimsel teknikler kullanarak konvansiyonel cerrahinin yerini alabilecek işlemler gerçekleştirilmektedir. Girişimsel radyologlar floroskopi ve diğer görüntüleme modalitelerinin yardımıyla hedefe oldukça ince kateterler kullanarak ameliyata gerek olmaksızın hastalıkları tedavi edebilmektedirler. Acıbadem Radyoloji Departmanı Dijital Subtraksiyon Anjiografi ve C-kollu floroskopi cihazlarına sahiptir. Vasküler ve girişimsel radyologlar diagnostik anjiografi, translüminal anjioplasti, intra ve ekstrakranial stent yerleştirilmesi, vena kava filtrelerinin yerleştirilmesi, subselektif embolizasyon, akut inme tedavisinde trombolizis ve anevrizma tedavisi gibi viseral ve periferal vasküler girişimsel işlemler bilier drenaj, apse drenajı, perkütan nefrostomi ve iğne biyopsileri gibi gastrointestinal ve genitoüriner girişimsel işlemler dahil tüm girişimsel radyolojik tetkikleri gerçekleştirmektedirler.

Nöroradyolojik girişimsel işlemlerin tümü departmanda yapılmaktadır. Girişimsel nöroradyoloji endovasküler nöroşirurji olarak da adlandırılmaktadır. Nöroradyologlar tarafından yapılan ve tedavide geleneksel cerrahi yöntemlerle benzer sonuçlar veren girişimsel işlemler daha kısa iyileşme zamanı ve daha az morbiditeye sahiptir. İntrakranial anjioplasti atherosklerotik değişikliklere ya da vazospazma bağlı oluşan fokal darlıkların tedavisinde kullanılmakta olup dar segmente intra ve ekstrakranial stentler konularak damar açılıp kan akımı tekrar sağlanmaktadır. Anevrizmalar ameliyat gerekmeksizin girişimsel yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Oldukça küçük metalik sargılar kullanılarak anevrizmanın içi doldurulup kapatılmakta ve böylece kanamanın tekrarlaması engellenmektedir.

Akut inme tedavisinde, kan akımını tekrar sağlayarak beyin hasarını engelleyebilmek için kateterle tıkalı damarın proksimal kesimine ulaşılıp doğrudan pıhtı içerisine pıhtı çözücü ilaçlar verilmektedir. Vasküler malformasyonlar kan damarları arasındaki anormal bağlantılardan oluşmakta olup kanamaya eğilimli olan bu lezyonlar sargılar, akrilik polimerler ya da plastik partiküller gibi çeşitli maddeler kullanılarak tedavi edilmektedir. Ayrıca perkütan embolizasyon yöntemleri ile tümörler palyatif olarak tedavi edilebilmekte ve kanayan vasküler yapılar embolize edilerek kanama kontrolü yapılabilmektedir.

Özellikle baş ve boyun bölgesindeki birçok tümörün kanlanması oldukça fazla olduğundan bu tümörlerin cerrahi tedavisi oldukça risklidir. Eğer cerrahi planlanıyorsa bu vasküler tümörlerin preoperatif embolizasyonu lezyonun kan akımını keserek operasyon sırasındaki kan kaybını azaltmaktadır. Departman teknik olarak oldukça zor bu işlemleri yapabilecek deneyimli doktor kadrosuna ve yeterli teknik donanıma sahip az sayıda merkezden birisidir.

PACS-RIS sistemi, toplam 30  terminal ile, Acıbadem Hastanelerinin Radyoloji merkezlerinin görüntüleme iş akışını düzenlemekte ve dijital yazdırma sistemi ile raporlama sürecinin kolay ve etkili hale gelmesini sağlamaktadır.

Yine aynı sistem sayesinde, hastaların radyolojik görüntüleri hastanelerimiz arasında elektronik ortamda hızla transfer edilebilmektedir. Ayrıca, hastaların radyoloji görüntüleri ve raporları elektronik ortamda yıllarca saklanabiliyor.

Bu sistem sayesinde, tekrar röntgen çekimleri azalmakta ve bu sayede de hastalara daha az radyasyon verilmektedir. 

 
 

 


JText::_('LOGIN')
Giriş Yap veya Kaydol
Kullanıcı Adı :
Kullanıcı Şifre :
Beni Hatırla